Ons netwerk van experts bestaat uit specialisten in burn-outpreventie : 

 • Psychotherapeuten of psychologen gespecialiseerd in preventie en begeleiding van psychosociale risico's en burn-out
 • Coaches in loopbaanbegeleiding / persoonlijke ontwikkeling gespecialiseerd in de preventie van psychosociale risico's en burn-out
 • Professionele organisaties gespecialiseerd in HR-kwesties, met medewerkers die competent zijn op het vlak van de preventie van psychosociale risico's en burn-out

Al de experts van ons netwerk moeten het bewijs leveren van een professionele scholing en een aanzienlijke ervaring op het vlak van burn-outpreventie, evenals een opleiding volgen met betrekking tot het multifactoriële model eigen aan PBT ("PBT certificatie").

PBT is het resultaat van jarenlang onderzoek naar de risicofactoren eigen aan burn-out alsook op een groot aantal tests binnen de universiteit. Onder toezicht van de verantwoordelijke van de afdeling Psychologie en Humane Wetenschappen van de UCL werd PBT in 2013 aanvankelijk gelanceerd in een 'papieren' formaat, en gebruikt in het kader van talloze individuele begeleidingsgesprekken. Sinds 2016, heeft Bright Link hard gewerkt aan de digitalisering van PBT. De ontwikkeling van de software voor onze digitale rapportering was laatste schakel in het digitaliseringsproces en is de hoeksteen van PBT in haar huidige vorm.

De SILVER rapportering is de basis van de institutionele verslagen die door de PBT worden aangeboden. Ze is opgesteld in PDF-formaat en bevat de volgende informatie :  

 • Informatie over de enquête (aantal deelnemers, tijdsverloop, etc.)
 • Executive Summary
 • Globale PBT-score 
 • Overzicht van de risicofactoren en de vermoeidheidsfactoren;
 • Indicatie van de verantwoordelijkheid per risicofactor
 • Voor de drie belangrijkste risicofactoren, een ventialtie van de subfactoren

 

  De institutionele GOLD rapportering biedt dezelfde inhoud als het Silver-formaat, maar biedt daarenboven bijkomende informatie op twee sleutelniveaus :

  • gedetailleerde analyse van alle risicofactoren (tegenover de slechts 3 belangrijkste voor SILVER)
  • invoeging van enkele sociaal-demografische categorieën voor een matrixventilatie van het risico (niet aanwezig voor SILVER)

  Het individueel rapport bevat informatie die elkeen bewust maakt van zijn blootstellingsniveau aan burn-outrisico's. De rapportering bevat : 

  • Zijn globale risicoscore (laag, gemiddeld, matig)
  • Overzicht van de voornaamse risicofactoren en subfactoren die eigen zijn aan het multifactoriële model ontwikkeld door Bright Link
  • Overzicht van de blootstelling aan de verschillende types van vermoeidheid die eigen zijn aan een burn-out
  • Aanbevelingen rond de belangrijkste risicobronnen

  De wet van 4 augustus 1996, zoals gewijzigd door de wet van 28 februari 2014 en de wet van 28 maart 2014, betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk vereist dat de werkgevers, specifiek voor wat betreft de psychosociale risico's waaronder burn-out, adequate preventiemaatregelen treffen. 

  Het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk, vereist dat de werkgevers - met het oog op het nemen van adequate preventiemaagregelen - een risicoanalyse maken op het niveau van de gehele onderneming. 

  In het geval van niet-naleving van de wettelijke verplichtingen terzake stellen de werkgevers zich bloot aan administratieve/strafrechtelijke boetes, maar mogelijks ook aan interne klachten wegens niet-naleving van de reglementering ter zake. 

  PBT is gebaseerd op een complex multifactorieel model van blootstelling aan burn-outrisico's. Door specifieke vragen en antwoorden te associëren met elkeen van de verschillende factoren eigen aan ons model, kan een individuele risicodiagnose worden opgesteld.

  In geval van een hoge risicoscore dient het betrokken individu echt bewust te worden gemaakt van het probleem. Aan die personen bieden wij een individuele begeleiding via een netwerk van experts (psychotherapeuten en coaches), die gespecialiseerd zijn in burn-outpreventie en een certificatie bezitten van de specifieke PBT-methodologie. De individuele sessies worden georganiseerd met naleving van de keuzes inzake vertrouwelijkheid en anonimiteit. Als het individu dat wil, kan hij zich uiteraard in alle transparantie wenden tot de interne referent (vertrouwenspersoon/adviseur inzake preventie van psychosociale risico's) binnen het bedrijf. Al de procedures en oplossingen die in aanmerking komen voor de risicopersonen, worden duidelijk aangehaald in de wet (koninklijk besluit van 10/4/2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk). Bright Link bereidt alle scenario's voor betreffende de  opvolging en mogelijke financiering van de sessies samen met het HR-departement / preventiecomité voorafgaand aan de lancering van de test binnen het bedrijf.

  PBT en de PBT Premium zijn beiden gebaseerd op het multifactoriële model doch hebben een andere finaliteit.

  PBT is bedoeld om personen met  burn-outrisico's in het bedrijf vroegtijdig te identificeren.  PBT Premium is daarentegen bedoeld voor specialisten in burn-outpreventie (psychotherapeuten, psychologen, coaches, etc.), in het kader van de individuele begeleiding van risicopersonen. Bijgevolg, is PBT Premium veel uitgebreider dan de standaard PBT. Gemiddeld bevat PBT 120 tot 150 vragen en neemt 20 tot 30 minuten tijd in beslag.  PBT Premium kan alle beschikbare vragen op ons platform bevatten en neemt gemiddeld 1 uur tot 1,5 uur in beslag. 

   

  De universiteit is het centrum van wetenschappelijk onderzoek in talloze domeinen. Wanneer een wetenschappelijk onderzoek heeft geleid tot een concreet resultaat kan het maatschappelijk wenselijk zijn om het project onder te brengen in een privéonderneming die het onderzoeksresultaat vertaalt in commerciële producten en/of diensten. Voor wat betreft PBT heet de Université Catholique de Louvain ("UCL), in samenwerking met Sopartec (investeringsvennootschap van de UCL)alle onderzoeksresultaten met betrekking tot PBT overgedragen aan Bright Link met het oog op de commerciële ontwikkeling ervan. 

   

  .

  De institutionel rapportering is bedoeld om de leidinggevende/besluitvormers een overzicht te geven van de globale blootstelling aan burn-outrisico's binnen de onderneming evenals de onderliggende oorzaken. Het is een bijzonder kostbare tool voor het ontwikkelen van een echt efficiënt preventiebeleid. 

   

   

  Het PTB-platform is heel performant. De verwerking van de antwoorden en de terbeschikkingstelling van de individuele verslagen geschiedt onmiddellijk. Bovendien steunt het platform op een solide architectuur die het mogelijk maakt om gelijktijdig grote volumes te verwerken.

  'Data Analytics' is een dynamische tool dat vooral nuttig is voor grote ondernemingen en multinationals die een diepgaand inzicht willen verwerven in de risicofactoren, gecombineerd met bedrijfsspecifieke data zoals, departement, geografische ligging, functie, etc. In tegenstelling tot onze statische rapportering, i.e., SILVER en GOLD kan de rapportering worden aangepast in functie van de wensen van de organisatie. Indien de kans bestaat dat - middels een doorgedreven analyse - de identiteit van een individu kan worden achterhaald, blokkeert het systeem en wordt de desbetreffende data niet weergegeven. 

  Het rapport voor de leidinggevenden en besluitvormers wordt automatisch gegenereerd na het einde van de "run" (i.e., de periode tijdens dewelke de respondenten de survey kunnen invullen). 

  Onze rapportering houdt rekening met de behoeften van de onderneming, haar grootte en en de aard van haar activiteiten. 

  • SILVER rapportering: Globaal risico en overzicht van de risicofactoren
  • GOLD rapportering Globaal risico, overzicht van de risicofactoren, volledige ventilatie van de subfactoren en integratie van de sociaal-demografische variabelen
  • 'Data Analytics': dynamische tool van alle geconsolideerde gegevens met integratie van variabelen eigen aan de organisatie

  De PBT is geen lineaire vragenlijst. De vragenlijst kan zich namelijk aanpassen aan de aard van de opeenvolgende antwoorden, en onderzoekt de domainen die relevanter kunnen zijn en tot een hoger risico kunnen leiden.

  Ons netwerk van experts is uitgestrekt en uitgebreid. Daardoor kunnen de risicopersonen contact opnemen met een expert van hun keuze, dicht bij hun woonplaats of werkplaats. De sessies vinden doorgaans plaats in het kabinet of het kantoor van de experts, maar kunnen eventueel ook online worden georganiseerd.

  De individuele rapportering wordt automatisch geproduceerd, enkele seconden nadat de respondent de laatste vraag van de test heeft beantwoord. Het individueel rapport is anoniem, toegankelijk via een unieke code kan enkel door de respondent worden geraadpleegd. De werkgever beschikt over geen enkele mogelijkheid om toegang te verkrijgen tot die rapportering of om die te ontvangen. 

  Neen, PBT vereist geen specifieke installatie van software. PBT is 'cloud-based' en de toegang tot het platform en toegang tot de vragenlijst voor elk individu geschiedt via het internet. 

  Helemaal niet! Ten eerste krijgen enkel de respondenten toegang tot hun individueel rapport. Ten tweede is het PBT-platform en de institutionele rapportering zo geconfigureerd dat het onmogelijk is voor de werkgever om een individu en een groep van personen te identificeren. Indien de groep van respondenten te klein is waardoor het risico bestaat dat een individu kan worden geïdentificeerd (bij wijze van logische deductie) op basis van de institutionele rapportering, worden die parameters automatisch geblokkeerd (dankzij een algoritme)en niet weergegeven. 

  Ja. Ons platform slaat elk antwoord automatisch op.  Na een onderbreking kan de vragenlijst op een later moment verder worden ingevuld.

  Nee. Enkel de respondent heeft toegang tot zijn individueel rapport. De werkgever beschikt technisch gezien over geen enkele mogelijkheid om de individuele rapporten te raadplegen. De gegevens worden, anoniem, opgeslagen op onze eigen servers dewelke niet toegankelijk zijn voor de werkgever.

  PBT is toegankelijk op elk device, i.e., PC, Mac, tablet of smartphone. Een internetverbinding volstaat om de test af te leggen.

  Burn-out kan optreden in elke organisatie :

  • Privébedrijven
  • Openbare, federale, regionale of gemeentelijke administraties
  • Supranationale organisaties
  • Scholen
  • Ziekenhuizen

  PBT is geschikt voor elke organisatie en kan bovendien worden aangepast in functie van het type van organisatie. 

  De PBT is specifiek ontworpen om een grote hoeveelheid gegevens gelijktijdig te kunnen verwerken. De programmering, de architectuur, de kwaliteit van alle samenstellende elementen en de keuze van de servers maken zo'n hoge verwerkingscapaciteit mogelijk.

  Men moet ongeveer 20-30 minuten rekenen om de PBT-test af te leggen en ongeveer 1 tot 1,5 uur voor de PBT Premium.

  Ons systeem is zo geconfigureerd dat het de antwoorden en de identiteit van de repsondenten anonimiseert. Onze configuratie is in overeenstemming met de toekomstige GDPR (General Data Protection Rgulation)EU wetgeving.

   

  De individuele verslagen zijn automatisch en rechtstreeks beschikbaar bij het afsluiten van de vragenlijst. Het rapport wordt gedownload via een toegangscode waarover enkel de respondent beschikt.

  Het institutionele verslag wordt via e-mail of enig ander middel overgemaakt aan de onderneming. Het vormt de basis voor commentaar en advies met het oog op een correcte interpretatie, en/of voor een strategische begeleiding die gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van een preventiebeleid dat aan de realiteit is aangepast.

  De meting van de geconsolideerde risico's is gebaseerd op de meting van het niveau en van de aard van de risico's van alle antwoorden die in dezelfde vragenlijst worden gegeven binnen eenzelfde bedrijf. De PBT is uitgerust met complexe reken- en consolidatiealgoritmen die niet alleen een geconsolideerd beeld van de globale blootstelling aan burn-outrisico's tonen, maar ook een gedetailleerde allocatie van die risico's op basis van factoren die eigen zijn aan ons model.

  De risicoscore is, in eerste instantie, gebaseerd op een risicoanalyse van ieder antwoord van de vragenlijst. In tweede instantie worden de antwoorden samengevoegd per risicocategorie en wordt er, per categorie, een risiconiveau bepaald. Op basis van onze specifieke rekenalgoritmes wordt vervolgens een globale risicoscore berekend. 

  De wet (zie onze juridische sectie) verplicht de bedrijven om minimaal één keer per jaar een risicoanalyse uit te voeren voor wat betreft de psychosociale risico's. Bijgevolg moet PBT minimum één maal per jaar worden gelanceerd binnen de ondernemming. PBT is pas echt efficiënt wanneer men de evolutie van de blootstelling aan burn-outrisico's over verschillende jaren kan meten en de impact kan nagaan van de genomen preventiemaatregelen. 

  Bepaalde situaties eigen aan de organisatie maken het soms noodzakelijk om de situaties regelmatiger op te volgen.

  • Herstructureringen, gepaard met personeelsinkrimping
  • Fusie / Overname
  • Sectorale spanning
  • Periode van sterk personeelsverloop

  In die gevallen is het belangrijk om het tijdstip te bepalen waarop PBT kan worden georganiseerd.